[Outline] How to Pronounce the Schwa

Outline

  1. Recognize a schwa
  2. Find the schwa sound in words
  3. Find the schwa sound in phrases and sentences
  4. Pronounce the schwa sound
How to Pronounce the Schwa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *