[Outline] English Sounds and Spelling

Outline

  1. The same letter can have different sounds. 
  2. Different letters can have the same sound. 
  3. Counting letters and sounds. 
  4. Letters and sounds are not the same. 
  5. Practice
English Sounds and Spelling

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *