English Sounds and Spelling

English Sounds and Spelling

Step by step

  • Step 1- The same letter can have different sounds. 
  • Step 2- Different letters can have the same sound. 
  • Step 3- Counting letters and sounds. 
  • Step 4- Letters and sounds are not the same. 
  • Step 5- Practice

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *