[Outline] Attending a Business Meeting

Steps:

  1. How to introduce yourself in a business meeting
  2. Making, accepting and rejecting suggestions
  3. Asking questions
  4. How to make promises and offers in a business meeting
Attending a Business Meeting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *