[Outline] Chairing a Business Meeting

Steps:

  1. Welcoming attendees and starting the meeting. 
  2. Introducing the topic and outlining the agenda. 
  3. Getting through the agenda. 
  4. Inviting attendees to participate. 
  5. Dealing with distractions and staying on topic.
Business English - Chairing a Business Meeting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *