[Outline] How to Make Complex Sentences

Steps:

  1. Using -ing participle clauses. 
  2. Using -ed participle clauses. 
  3. Relative clauses. 
  4. Cleft sentences (focusing sentences)
How to Make Complex Sentences

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *