[Outline] Talk About Your Studies

Talk About Your Studies

Step by Step

  • Step#1– Where you study
  • Step#2– What you study
  • Step#3– Adding details to your answer
  • Step#4– Giving you opinion
  • Step#5– Excises/Quizzes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *