[Outline] Talking About Your Daily Routine

Steps:

  1. Talking about your work routine.
  2. Talking about free time habits.
  3. Talking about eating habits.
  4. Morning person or night owl?
  5. Quizzes
Daily Communication - Talking About Your Daily Routine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *