[Outline] English Sentence Structure

Steps:

  • Step 1- Build a simple sentence
  • Step 2- Complements – What comes next?
  • Step 3- Add description to your sentences
  • Step 4- Make complex sentences with independent & dependent clauses
  • Step 5- Quizzes
English Sentence Structure

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *