[Outline] English Modal Verbs

Contents

#Part 1:

  1. Modal verbs guide.
  2. Must.
  3. Would.
  4. Will, would, might.
  5. Quizzes

#Part 2:

  1. Modal verbs for ability: Can, could, be able to.
  2. Modal verbs for possibility: May, might, could, can.
  3. Would have, could have, should have.
  4. Quizzes
English Modal Verbs (Part 1)
English Modal Verbs (Part 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *