1001 Mẫu thiết kế chương trình học – phần 4

16- Python 3

Python 3
Python 3_2
Python 3_3
Python 3_4
Python 3_5
2- Python 3
2- Python 3_2
2- Python 3_3
3- Python 3
3- Python 3_2
3- Python 3_3
4- Python 3
4- Python 3_2
4- Python 3_3

17- Google Cloud Platform Fundamentals

17- Google Cloud Platform Fundamentals
17- Google Cloud Platform Fundamentals
17- Google Cloud Platform Fundamentals
17- Google Cloud Platform Fundamentals
17- Google Cloud Platform Fundamentals
17- Google Cloud Platform Fundamentals
17- Google Cloud Platform Fundamentals
17- Google Cloud Platform Fundamentals

18- Go Cloud Development

18- Go Cloud Development
18- Go Cloud Development 2
18- Go Cloud Development 3
18- Go Cloud Development 4
18- Go Cloud Development 5
18- Go Cloud Development 6
18- Go Cloud Development 7
18- Go Cloud Development 8
18- Go Cloud Development 9
18- Go Cloud Development 11

19- Big Data and Machine Learning Fundamentals

19- Big Data and Machine Learning Fundamentals
19- Big Data and Machine Learning Fundamentals 2
19- Big Data and Machine Learning Fundamentals 3
19- Big Data and Machine Learning Fundamentals 4
19- Big Data and Machine Learning Fundamentals 5

20- Build Web Application with Golang

20- Build Web Application with Golang
20- Build Web Application with Golang 3
20- Build Web Application with Golang 4
20- Build Web Application with Golang 5
20- Build Web Application with Golang 6
20- Build Web Application with Golang 7
20- Build Web Application with Golang 8
20- Build Web Application with Golang 9
20- Build Web Application with Golang 10
20- Build Web Application with Golang 11
20- Build Web Application with Golang 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *