[Outline] Improving Deep Neural Networks

Hyperparameter tuning, regularization and optimization

  • Practical aspects of deep learning
  • Optimization algorithms
  • Hyperparameter tuning, batch normalization and programming frameworks
Improving Deep Neural Networks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *