[Outline] Google Cloud Platform- Big Data and Machine Learning Fundamentals

Contents:

  1. Data and Machine Learning on Google Cloud Platform specialization
  2. Recommendation systems
  3. Introduction to BigQuery
  4. Challenge: Build Data Pipelines
  5. Machine Learning on unstructured Datasets
Big Data and Machine Learning Fundamentals
19- Big Data and Machine Learning Fundamentals 2
19- Big Data and Machine Learning Fundamentals 3
19- Big Data and Machine Learning Fundamentals 4
19- Big Data and Machine Learning Fundamentals 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *