[Outline] Speak English With Confidence

Steps:

  1. The first steps towards confidence in English
  2. Control your speaking
  3. Never apologize for your English!
  4. Set challenges to build your confidence in English
  5. Keep a journal
Speak English With Confidence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *