[Outline] How to Improve Your English Writing

Steps:

  1. Plan your writing
  2. Organize your ideas into clear paragraphs
  3. Cut empty words and sentence
  4. Use short, simple sentences where possible
  5. Exercises/ Quizzes
How to Improve Your English Writing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *