1001 Mẫu thiết kế chương trình học – phần 5

21- Improving Deep Neural Networks

21- Improving Deep Neural Networks

22- Structuring Machine Learning Projects

22- Structuring Machine Learning Projects

23- Sequence Models

24- AI For Everyone

24- AI For Everyone

25- SQL for Data Science

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *