[Outline] Sentence Stress

Steps:

  1. Introduction to sentence stress
  2. Recognizing and pronouncing sentence stress
  3. Stressed vs. Unstressed contrast
  4. Shifting stress and tonic stress
  5. Exercises/ Quizzes
Sentence Stress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *