1001 Mẫu thiết kế chương trình học – phần 1

01- Your Inspirational Leadership Journey

Your Inspirational Leadership Journey
Your Inspirational Leadership Journey
Your Inspirational Leadership Journey

02- Build Personal Resilience

Build Personal Resilience

03- The Science of Well-Being

The Science of Well-Being
The Science of Well-Being
The Science of Well-Being
The Science of Well-Being
The Science of Well-Being
The Science of Well-Being

04- High-Impact Business Writing

High-Impact Business Writing
High-Impact Business Writing
High-Impact Business Writing

05- Relationship Management

Relationship Management
Relationship Management
Relationship Management
Relationship Management

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *