[Outline] Learning transfer and Life long learning

Learn how to identify the enablers and barriers to learning transfer

  1. Learning review
  2. Fundamental concepts and definitions
  3. Learning transfer system inventory
Learning transfer and Life long learning
Learning transfer and Life long learning

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *