[Outline] Intonation in English

Steps:

  1. Different patterns of intonation
  2. New information vs old information
  3. Intonation in questions
  4. Intonation in other kinds of questions
  5. Using intonation to express emotions
Intonation in English

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *