[Outline] How to Use Colons and Semicolons

Steps:

  1. How to use a colon
  2. When NOT to use a colon
  3. How to use a semicolon
  4. Connecting words with colons & semicolons
  5. Semicolons in lists
  6. Exercises/ Quizzes
Writing - How to Use Colons and Semicolons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *